Kliknij TUTAJ aby przeczytać informację o plikach Cookie

Gazociągi

Sieć gazowa

Warunki współczesnego życia wymagają zapewnienia mieszkańcom domów oraz bloków mieszkalnych dobrze działających instalacji, między innymi gazowych. Transport paliwa gazowego odbywa się siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu jego dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego. Sieć gazowa to system gazociągów połączony ze stacjami gazowymi, tłoczniami gazu i magazynami gazu, a sam gazociąg jest klasyfikowany jako wyrób budowlany stosowany w budownictwie gazowniczym. Jesteśmy firmą budowlaną posiadającą duże doświadczenie oraz ceniącą komfort oraz bezpieczeństwo swoich Klientów. Zwracamy uwagę na obowiązujące nas przepisy, na przykład wymogu, aby w obrocie i powszechnym stosowaniu instalacji gazowniczej nadrzędną wartością był wcześniej uzyskany certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

Sieć gazowa - jako instalacja zasilana z sieci gazowej - składa się z przewodów i armatury gazowej, których zadaniem jest dostarczanie i rozprowadzanie gazu. W Polsce rozprowadza się zwykle następujące rodzaje gazu: gaz ziemny wysokometanowy E', gaz ziemny zaazotowany. Lw oraz gaz ziemny zaazotowany Ls. Gazociągi są budowane z surowców odpornych na uszkodzenia mechaniczne, wewnętrzne ciśnienie gazu oraz korozję. Podstawowym materiałem do ich wyrobu jest zatem stal lub polietylen. Wewnętrzne instalacje gazowe do domów jednorodzinnych są zwykle wykonywane z rur miedzianych, co gwarantuje im wymaganą trwałość oraz odporność na wysokie temperatury i korozje.W porównaniu do innych metod transportu gazu, gazociągi  umożliwiają przesyłanie tego paliwa w ułatwiony sposób, a co więcej zapewniają oszczędność kosztów. Punkt umiejscowienia stacji i sieci gazowej nie może być wybrany przypadkowo. Sieci gazowe znajdują się w strefach kontrolowanych, a obszary osiedli mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej, a także tereny charakteryzujące się intensywnym ruchem kołowym i rozwiniętą infrastrukturą podziemną zalicza się do pierwszej klasy lokalizacji. Teren o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz zabudowie budynkami rekreacji indywidualnej zalicza się do drugiej klasy lokalizacji. Na sieci gazowej nie wolno stawiać żadnych obiektów, albowiem w razie awarii musi istnieć możliwość szybkiego odkrycia instalacji oraz jej naprawy. Gazociągi powinny spełniać warunki zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej, i z tego właśnie powodu polski przemysł gazowniczy  dostosowuje polskie prawo techniczne do regulacji obowiązujących na obszarze Unii. Tą właśnie zasadą kieruje się nasza firma świadcząc swoje usługi.

Budowa sieci gazowej to jeszcze nie wszystko. Ten skomplikowany system transportowy wymaga regularnego monitorowania i konserwacji. Firma budowlana zajmująca się instalacjami dba zatem o właściwe prowadzenie ruchu sieciowego, pilnując zarazem zachowania niezawodności dostarczania paliw gazowych oraz ich jakości. Zapewnia także równoprawny dostęp do sieci przesyłowej wszystkim uprawnionym do tego podmiotom oraz dostarcza użytkownikom wszystkich potrzebnych informacji z uwagi na skuteczny dostęp do systemu. Do zadań firmy należy również konserwacja, przeprowadzanie remontów oraz rozbudowa instalacji przesyłowych z uwzględnieniem poszanowania środowiska naturalnego. Praktykuje ona także dostarczanie każdemu operatorowi systemu - przesyłowego, magazynowego, dystrybucyjnego oraz systemu LNG - wszystkich wymaganych informacji umożliwiających prowadzenie transportu oraz magazynowania gazu ziemnego z zachowaniem reguł bezpieczeństwa i efektywności. Sieć gazowa jest systemem wymagającym bacznej uwagi z powodu potencjalnie groźnych w skutkach awarii. Gazociągi wysokiego ciśnienia - podobnie jak instalacja ciśnienia średniego - muszą być wyposażone nie tylko w punkt pomiarowy, ale i redukcyjny. W przypadku gazociągów niskiego ciśnienia ten ostatni nie jest potrzebny.

Budowa sieci gazowej, jej eksploatacja i konserwacja

Gazociągi są specjalnie zaprojektowanymi i zbudowanymi sieciami rur przesyłających gaz na różne odległości. Zgodnie  z aktualną kategoryzacją wyróżniamy: gazociągi niskiego ciśnienia (do 10 kPa włącznie), gazociągi średniego ciśnienia (powyżej 10 kPa do 0,5 MPa włącznie), gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5 MPa do 1,6 MPa włącznie), oraz gazociągi wysokiego ciśnienia (powyżej 1,6 MPa). Budowa gazociągu wymaga między innymi  wcześniejszej analizy warunków gruntowych i wodnych. Profesjonalna firma budowlana sprawująca pieczę nad instalacją gazową służy pomocą w czasie jej sporządzania oraz wykorzystywania. Eksploatacja gazociągu  wymaga właściwego sposobu zarządzania siecią, a zatem operator sieci gazowej powinien posiadać stosowne procedury organizacyjne, operacyjne i administracyjne, a także systemy służące kontroli technicznej. Jedynie pod tym warunkiem można zapewnić bezpieczne i ciągłe użytkowanie tej instalacji. Projektując sieci gazowe należy trzymać się wymaganych zaleceń. Materiał na rury i na całą armaturę musi być dostosowany do rodzaju dostarczanego gazu, oraz do warunków w jakich sieć będzie funkcjonowała. Rury przewodowe klasy A zaleca się stosować do budowy sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia, natomiast przewodowe klasy B powinny być stosowane przy budowie gazociągów podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia. Materiał, z którego się jest wykonywana sieć gazowa musi cechować odporność na duże, wewnętrzne ciśnienie gazu oraz na zmiany temperatur, zwłaszcza zimą. Projektowanie sieci gazowych wymaga zatem zastosowania się do ściśle określonych reguł wyznaczonych prawem. Nasza firma służy radą każdemu, komu zależy na właściwym korzystaniu z instalacji gazowej.

Gazociągi budowane są z rur stalowych oraz rur polietylenowych w zależności od ciśnienia gazu, jakiemu będą poddawane. Rurociągi gazowe są systemem zdolnym pracować w sposób nieprzerwany i bezpieczny, pod warunkiem stosowania się do obowiązujących przepisów. Gazociąg stalowy powinien być wykonany z rur przewodowych stalowych dla mediów palnych o odpowiednich właściwościach spawalnych. Rury z tworzywa sztucznego powinny posiadać odporność na pęknięcia oraz wymaganą wytrzymałość. W gazociągach zasilających panuje ciśnienie średnie podwyższone i średnie, niskie natomiast występuje najrzadziej. Gazociągi wysokiego ciśnienia powinny być podzielone na odcinki wydzielone za pomocą armatury zaporowej i upustowej zamykanej ręcznie lub automatycznie, ewentualnie za pomocą zdalnego sterowania. Nasza firma doskonale orientuje się w wymaganiach tego złożonego systemu. Gazociąg stalowy wysokiego ciśnienia i podwyższonego średniego ciśnienia musi być poddany próbom hydraulicznym lub pneumatycznym jego szczelności i wytrzymałości, których rodzaj zależy od ciśnienia gazu. Gazociągi wysokiego ciśnienia odznaczają się maksymalnym ciśnieniem roboczym powyżej 1,6 MPa do 10 MPa włącznie, podczas, gdy gazociąg średniego ciśnienia posiada maksymalne ciśnienie robocze powyżej 10 kPa do 0,5 MPa włącznie. Sieć gazowa średniego ciśnienia spadek spowodowany oporami ruchu w odgałęzieniu i przyłączu nie może być większy niż 0,5 kPa. Warunki techniczne, które musi spełnić sieć gazowa wysokiego ciśnienia, a także inne rodzaje instalacji, są wyszczególnione w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku.

Nasza firma budowlana gwarantuje swoim Klientom nie tylko stosowanie się do wszystkich przepisów jakości i bezpieczeństwa, ale także profesjonalną pomoc w budowie instalacji gazowej. Można liczyć na nasze wieloletnie doświadczenie podczas eksploatacji gazociągów. Oferujemy zatem usługi budowlane i montażowe, a także przegląd instalacji gazowych, usługi remontowe oraz sprawne usuwanie skutków awarii. Proponujemy również usługi w zakresie projektowania instalacji gazowych. Przywiązujemy dużą wagę do realizacji wszystkich zleceń z zachowaniem najwyższych standardów, dysponując przy tym wszelkimi możliwymi uprawnieniami do wykonywania instalacji gazowych. Podłączamy obiekty do instalacji gazowej oraz wykonujemy przyłącza gazowe. Zapraszany zatem do współpracy wszystkich, którzy szanują wysoką jakość usług oraz cenią bezpieczeństwo w codziennym życiu.